Dnia 7 września 2011 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SERiA, w czasie trwania XVIII Kongresu SERiA we Wrocławiu. Otwarcia zebrania dokonał prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski – Prezes SERiA, który powitał zebranych. Przedstawił porządek Walnego Zgromadzenia Członków SERiA, który w wyniku jawnego głosowania został przyjęty jednomyślnie.

Porządek Walnego Zgromadzenia Członków SERiA w dniu 7 września 2011 r.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków SERiA.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków SERiA.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Nadanie tytułu honorowego członka SERiA.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 7.09.2010 r. do 7.09.2011 r.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za okres od 7.09.2010 r. do 7.09.2011 r.
 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu.
 11. Podjęcie uchwały o udzieleniu pokwitowania Zarządowi.
 12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.
 13. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków członkom Komisji Rewizyjnej SERiA.
 14. Wybory Prezesa i członków Zarządu SERiA oraz członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2011-2013.
 15. Zatwierdzenie miejsca, daty i tematu następnego Kongresu SERiA.
 16. Wolne głosy i wnioski
 17. Zamknięcie obrad.

W dalszej części zebrania prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski zgłosił kandydaturę prof. dr hab. Michała Jerzaka na przewodniczącego zebrania, która została jednomyślnie przegłosowana.

Na wstępie prof. dr hab. Michał Jerzak poinformował, że zebranie zostało zwołane zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, wobec czego zebranie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

W punkcie 5 porządku obrad przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zaproponowano następujące kandydatury: dr Dorotę Czerwińską-Kayzer, dr Barbarę Grzybowską, mgr Michała Kruszyńskiego. W wyniku jednomyślnego głosowania w/w osoby weszły w skład Komisji Skrutacyjnej.

W punkcie 6 porządku obrad przystąpiono do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Zgłoszono następujące osoby: dr hab. Krzysztofa Firleja, dr hab. Renatę Przygodzką, dr Karolinę Pawlak. W wyniku jednomyślnego głosowania w/w osoby weszły w skład Komisji Uchwał i Wniosków.

W punkcie 7 porządku obrad przyjęto uchwałę nadającą członkostwo honorowe SERiA prof. dr hab. Stanisławowi Urbanowi. Sylwetkę prof. dr hab. Stanisława Urbana przybliżyła prof. dr hab. Barbara Kutkowska.

Dalej przystąpiono do punktu 8 obrad, w którym prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu SERiA za okres 7.09.2010 r. do 7.09.2011 r.

Następnie sprawozdanie z działalności Wydawnictwa przedłożył Redaktor Naczelny Roczników Naukowych SERiA prof. dr hab. Bogdan Klepacki.

W punkcie 9 porządku obrad członek Komisji Rewizyjnej, dr Elżbieta Kołodziej, przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 7.09.2010 r. do 7.09.2011 r.

Następnie Walne Zgromadzenie Członków SERiA, w głosowaniu jawnym, podjęło następujące uchwały:

 1. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 7 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SERiA za okres od 7.09.2010 r. do 7.09.2011 r.
 2. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 7 września 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu SERiA.
 3. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 7 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej SERiA oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
 4. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 7 września 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Komisji Rewizyjnej SERiA.

Następnie przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków SERiA - prof. dr hab. Michał Jerzak, podziękował ustępującym członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za ich wkład pracy i zaangażowanie podczas pełnienia funkcji w Stowarzyszeniu i wręczył dyplomy gratulacyjne. Prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski wręczył dyplom gratulacyjny prof. dr hab. Michałowi Jerzakowi i prof. dr hab. Feliksowi Wysockiemu.

W 14 punkcie porządku obrad przystąpiono, w tajnym głosowaniu, do wyborów Prezesa i członków Zarządu SERiA oraz członków Komisji Rewizyjnej, Sekretarza Generalnego oraz Skarbnika na kadencję 2011-2013. Prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, po uzgodnieniu na połączonym spotkaniu Zarządu SERiA oraz Konwentu Seniorów, zaproponował na stanowisko nowego prezesa prof. dr hab. Wiesława Musiała i krótko przedstawił sylwetkę kandydata. Przystąpiono do tajnego głosowania, w wyniku którego prof. dr hab. Wiesław Musiał został wybrany na Prezesa Zarządu na następną kadencję.

Prof. dr hab. Michał Jerzak zaproponował, aby v-ce prezesami Zarządu zostali, zgodnie z tradycją, przewodniczący Komitetów Organizacyjnych kolejnych Kongresów. W związku z tym zaproponował kandydatury dr hab. Adama Sadowskiego i dr hab. Grzegorza Ślusarza. Ponadto na członków Zarządu zgłoszono kandydatury: dr hab. Bożeny Gołębiewskiej, dr Urszuli Gołębiowskiej, prof. dr hab. Barbary Kutkowskiej. Przystąpiono do tajnego głosowania, w jego wyniku skład Zarządu na kadencję 2011-2013 przedstawia się następująco:

 • prof. dr hab. Wiesław Musiał - Prezes Zarządu
 • dr hab. Adam Sadowski - V-ce prezes Zarządu
 • dr hab. Grzegorz Ślusarz - V-ce prezes Zarządu
 • dr hab. Barbara Gołębiewska - Członek Zarządu
 • prof. dr hab. Barbara Kutkowska - Członek Zarządu

W dalszej części Walnego Zgromadzenia poddano pod głosowanie kwestie przedłużenia kadencji Sekretarza Generalnego i Skarbnika. W wyniku jednogłośnego głosowania przedłużono kadencję prof. dr hab. Michałowi Jerzakowi oraz prof. dr hab. Feliksowi Wysockiemu.

Następnie przystąpiono do wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Zaproponowano następujące kandydatury:

 • dr hab. Małgorzatę Juchniewicz,
 • dr hab. Halinę Kałużę,
 • dr Elżbietę Kołodziej.

W wyniku tajnego głosowania wybrano skład Komisji Rewizyjnej w zaproponowanym składzie.

W punkcie 15 porządku obrad prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski zaproponował, aby następny Kongres SERiA odbył się w na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, w dniach 5-7 września 2012 roku. Jako kandydata na Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego XIX Kongresu SERiA zarekomendował dr hab. Adama Sadowskiego z Uniwersytetu w Białymstoku, który przedstawił prezentację nowego miejsca i zarys programu XIX Kongresu SERiA. Wstępny temat Kongresu określono jako: „Obszary wiejskie i agrobiznes w warunkach cykli koniunkturalnych”. Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski zasugerował, że tytuł ten pomija pewne zainteresowania badawcze. Zaproponował tytuł „Polityka rolna i kształtowanie obszarów wiejskich w agrobiznesie”. Z kolei prof. dr hab. Jerzy Wilkin wskazał na słabość określenia „w warunkach cykli koniunkturalnych” i zaproponował tytuł „Obszary wiejskie i agrobiznes w burzliwych warunkach gospodarki światowej”. Prof. dr hab. Wiesław Musiał zasugerował tytuł „Obszary wiejskie i agrobiznes w warunkach światowej dekoniunktury gospodarczej”. Natomiast prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski zaproponował tytuł „Obszary wiejskie i agrobiznes w warunkach niepewności”. Prof. dr hab. Sławomir Juszczyk poddał myśl, aby tytuł Kongresu brzmiał „Rozwój obszarów wiejskich i agrobiznesu w świecie, Europie, Polsce”. Następnie prof. dr hab. Bogdan Klepacki zaproponował, aby tytuł brzmiał „Obszary wiejskie i agrobiznes w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej”.

W wyniku głosowania, Walne Zgromadzenie Członków SERiA przyjęło uchwałę, że następny XIX Kongres SERiA odbędzie się w Białymstoku w dniach 5-7 września 2012 roku, a temat Kongresu będzie brzmiał „Obszary wiejskie i agrobiznes w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej”.

Następnie prof. dr hab. Jerzy Wilkin złożył wniosek, aby Walne Zgromadzenie upoważniło członków Zarządu do modyfikacji tytułu XIX Kongresu SERiA, który to wniosek, w wyniku jednomyślnego głosowania, został przyjęty.

W punkcie 16 porządku obrad przewodniczący zebrania prof. dr hab. Michał Jerzak zapytał, czy ktoś z członków Walnego Zgromadzenia chce zgłosić wolny wniosek. Wobec braku wolnych wniosków przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował uczestnikom za udział w Kongresie i dokonał zamknięcia obrad.