PROTOKÓŁ

Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SERiA
W DNIU 7.09.2010r.

XVII Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
„DETERMINANTY ROZWOJU AGROBIZNESU”
Olsztyn 7 - 9 września 2010 roku

Dnia 7 września 2010 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SERiA, w czasie trwania XVII Kongresu SERiA w Świnoujściu. Otwarcia zebrania dokonał prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski – Prezes SERiA, który powitał zebranych. Przedstawił porządek Walnego Zgromadzenia Członków SERiA, który w wyniku jawnego głosowania został przyjęty jednomyślnie.

Porządek Walnego Zgromadzenia Członków SERiA w dniu 7 września 2010 r.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków SERiA.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków SERiA.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Nadanie tytułu honorowego członka SERiA.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 9.09.2009 r. do 7.09.2010 r.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za okres od 9.09.2009 r. do 7.09.2010 r.
 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu.
 11. Podjęcie uchwały o udzieleniu pokwitowania Zarządowi.
 12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.
 13. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków członkom Komisji Rewizyjnej SERiA.
 14. Zatwierdzenie miejsca, daty i tematu następnego Kongresu SERiA.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

Następnie prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski zgłosił kandydaturę prof. dr hab. Michała Jerzaka na przewodniczącego zebrania. W wyniku jednomyślnego głosowania prof. dr hab. Michał Jerzak został wybrany na przewodniczącego zebrania.

Na wstępie prof. dr hab. Michał Jerzak poinformował, że zebranie zostało zwołane zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, wobec czego zebranie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

W punkcie 5 porządku obrad przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zaproponowano następujące kandydatury: dr hab. Renatę Przygrodzką, dr Izabelę Kurtyke, dr Magdalenę Śmiglak-Krajewską. W wyniku jednomyślnego głosowania ww. osoby weszły w skład Komisji Skrutacyjnej.

W punkcie 6 porządku obrad przystąpiono do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Zgłoszono następujące osoby: dr hab. Aleksandra Grzelaka, dr Adama Sadowskiego. W wyniku jednomyślnego głosowania w/w osoby weszły w skład Komisji Uchwał i Wniosków.

W punkcie 7 porządku obrad przyjęto uchwałę nadającą członkostwo honorowe SERiA. Sylwetki osób przybliżył prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski. Członkostwo honorowe otrzymali: prof. dr hab. Jan Siekierski oraz prof. dr hab. Wojciech Ziętara. Następnie uczczono pamięć zmarłych w tym roku honorowych członków SERiA: prof. dr hab. Aleksandra Pietraszewskiego oraz prof. dr hab. Floriana Manieckiego.

Dalej przystąpiono do punktu 8 obrad, gdzie prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu SERiA za okres 9.09.2009r. do 7.09.2010r. (zał. nr 1). W tym okresie skład Zarządu SERiA był następujący:

prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski - Prezes

prof. dr hab. Barbara Kutkowska - v-ce prezes Zarządu

prof. dr hab. Grażyna Karmowska - v-ce prezes Zarządu

dr hab. Józef Kania - członek Zarządu

dr Adam Sadowski - członek Zarządu

prof. dr hab. Michał Jerzak - Sekretarz Generalny

prof. dr hab. Feliks Wysocki - Skarbnik

Następnie sprawozdanie z działalności wydawnictwa przedłożył Redaktor Naczelny Roczników Naukowych SERiA prof. dr hab. Bogdan Klepacki (zał. 2).

W punkcie 8 porządku obrad przewodnicząca Komisji Rewizyjnej prof. dr hab. Zofia Wyszkowska przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 9.09.2009 r. do 7.09.2010 r. (zał. 3).

Następnie Walne Zgromadzenie Członków SERiA w głosowaniu jawnym podjęło następujące uchwały:

 1. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 7 września 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SERiA za okres od 9.09.2009 r. do 7.09.2010 r.
 2. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 7 września 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu SERiA.
 3. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 7 września 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej SERiA oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
 4. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 7 września 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Komisji Rewizyjnej SERiA.

W punkcie 14 porządku obrad prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski zaproponował, aby następny kongres SERiA odbył się w Instytucie Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w dniach 7-9 września 2011 roku. Jako kandydatkę na Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego XVIII Kongresu SERiA zarekomendował Panią prof. dr hab. Barbarę Kutkowską z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, która przedstawiła prezentację nowego miejsca i programu XVIII Kongresu SERiA. Wstępny temat kongresu określono jako: „Strategie rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich”. Prof. dr hab.
A. Czyżewski zasugerował, aby w tytule Kongresu zamienić „strategia” na „polityki”. Z kolei prof. dr hab. S. Juszczyk zaproponował, aby tytuł Kongresu brzmiał „Agrobiznes w Polsce i na świecie stan i perspektywy”. Dalej prof. dr hab. J. Siekierski zasugerował by tytuł brzmiał „Polityka i strategie rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich”. Poparła tą propozycje prof. dr hab. D. Mierzwa. Prof. dr hab. B. Klepacki z kolei złożył wniosek, aby wycieczki fakultatywne odbywały się trzeciego dnia Kongresu a pierwsze dwa dni były zarezerwowane na obrady.

Walne Zgromadzenie Członków SERiA z dnia 7 września 2010 roku przyjęło uchwałę, że następny XVIII Kongres SERiA odbędzie się we Wrocławiu w dniach 7-9 września 2010 roku a temat Kongresu to „Polityka i strategie rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich”.

W punkcie 15 porządku obrad przewodniczący zebrania prof. dr hab. Michał Jerzak zapytał czy ktoś z członków Walnego Zgromadzenia chce zgłosić wolny wniosek. Wobec braku wolnych wniosków przewodniczący Walnego Zgromadzenia prof. dr hab. Michał Jerzak podziękował uczestnikom za udział w Kongresie i następnie dokonał zamknięcia obrad.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia