STATUT

Z poprawkami z dn. 18 września 1997 r

 

1
Postanowienia ogólne

  1. Organizacja zwana dalej Stowarzyszeniem nosi nazwę: Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.
  2. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Poznań.
  3. Stowarzyszenie jest organizacją zarejestrowaną działająca na podstawie przepisów obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
  4. Stowarzyszenie działa na zasadach określonych w niniejszym Statucie.
  5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania w dopuszczonych prawnie formach.
  6. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej o treści.
STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU
z siedzibą w Poznaniu.
ul. Wojska Polskiego 28; 60-637 Poznań

2
Cele i zadania Stowarzyszenia oraz sposoby ich realizacji

  1. Popieranie badań naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych i społecznych związanych z rolnictwem i agrobiznesem.
  2. Wymiana doświadczeń i osiągnięć naukowych i dydaktycznych orz w awersie doradztwa.
  3. Stowarzyszenie realizuje swoje zadania poprzez:
   1. organizowanie seminariów, sympozjów i konferencji naukowych;
   2. opracowanie ekspertyz;
   3. organizowanie i pośredniczenie w wymianie naukowej krajowej i zagranicznej;
   4. powołanie Fundacji Stowarzyszenia Ekonomistów rolnictwa i Agrobiznesu, której zadaniem będzie pozyskanie środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia ze źródeł innych niż składki członkowskiej i prowadzenie działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie nie dąży do osiągania zysku ze swej działalności.

3
Członkostwo

  Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być:
 1. Osoby prowadzące działalność naukową w dziedzinach wymienionych w art. 2 ust.1.
 2. Praktycy z zakresu rolnictwa i agrobiznesu.
 3. Osoby wspierające swą działalnością badania i wdrożenia osiągnięć naukowych.
 4. Osoby interesujące się zawodowo i społecznie sprawami rolnictwa i agrobiznesu.
 5. Studenci i uczniowie szkół średnich zainteresowani problematyką rolnictwa i agrobiznesu.

W charakterze członków wspierających mogą występować osoby i organizację wspierające realizację celów Stowarzyszenia.

Osoby szczególnie aktywnie uczestniczące w organizacji Stowarzyszenia mogą uzyskać statut członków-założycieli.

Osobom wybitnie zasłużonym w dziedzinie badań ekonomicznych i społecznych związanych z rolnictwem na wniosek Zarządu przyznaje się członkowstwo honorowe.

Nowi członkowie zwyczajni i wspierający się przyjmowani przez zarząd na podstawie pisemnego wniosku. Wniosek musi mieć poparcie dwóch członków Stowarzyszenia. W razie odrzucenia kandydatury można odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków.

O przyznanie statutu członka honorowego i członka-założyciela decyduje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwykła większością głosów. Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych bez obowiązku płacenia składek.

  Członkowstwo Stowarzyszenia wygasa w przypadku:
 1. Śmierci członka;
 2. Występienia ze Stowarzyszenia po złożeniu pisemnego wniosku do Zarządu;
 3. Trzyletnich zaległości w płaceniu składek po uprzednim upomnieniu członka listem poleconym.

4
Prawa i obowiązki członków

 1. Korzystanie z wszystkich statutowych form Stowarzyszenia.
 2. Pełne uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członków oraz zebraniach naukowych i prezentacji referatów.
 3. Wspieranie w miarę możliwości działalności Stowarzyszenia.
 4. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał Stowarzyszenia.
 5. Terminowe płacenie składek członkowskich.

5
Organy Stowarzyszenia

  Organami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.
 4. Fundacje w organach Stowarzyszenia są pełnione honorowo.

6
Zarząd

 1. W skład Zarządu wchodzą: prezes, dwaj vice prezesi, sekretarz generalny ora trzej członkowie.
 2. Zarząd z wyjątkiem skarbnika, jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na okres 2 lata. Do Zarządu wchodzą wyłącznie członkowie Stowarzyszenia. Sekretarz może pełnić swą funkcje wielokrotnie. Skarbnik jest powoływany przez Zarząd.
 3. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie we wszystkich sprawach urzędowych, łącznie z sądowymi. Dwaj jego członkowie są upoważnieni do składania podpisów w imieniu Stowarzyszenia.
 4. Obowiazki Zarządu są następujące:
  1. Prowadzenie spraw bieżących, finansowych i bilansu rocznego, składanie sprawozdań z działalności z działalności Stowarzyszenia;
  2. Realizowanie zadań Stowarzyszenia, szczególnie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków oraz organizacja zebrań naukowych.
 5. Posiedzenie Zarządu zwołuje i prowadzi prezes. Podejmowanie decyzji wymaga obecności co najmniej trzech członków Zarządu. Każdy członek zarządu dysponuje jednym głosem. W sprawach spornych rozstrzyga zwykła większość głosów. Przy wyrównanej liczbie głosów decyduje głos prezesa.

  Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły, które podpisuje prezes i wyznaczony przez niego protokolant. Zebrania Zarządu zwoływane są w zależności o potrzeb. Prezes zwołuje i prowadzi Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia oraz zebrania naukowe. Może też powierzyć zastępstwo przy realizacji określonych zadań innemu członkowi Zarządu.

 6. W przypadku zaistnienia wakatów na stanowiskach w Zarządzie, z powodu rezygnacji, śmierci, niemożność wypełniania obowiązków i innych przyczyn, Zarząd mianuje czasowo członka Stowarzyszenia cieszącego dobrą opinią, które pełni tę funkcję do czasu przeprowadzenia wyborów. W przypadku wakatu na stanowisku prezesa pełniącym obowiązkami na tym stanowisku zostaje automatycznie zastępca przewodniczącego, na którego miejsce Zarząd mianuje czasowo członka Stowarzyszenia cieszącego się dobrą opinią, który pełni tę funkcje do czasu przeprowadzenia wyborów.

7
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

 1. Walne Zgromadzenie Członków składa się z członków Stowarzyszenia.
  Decyduje ono o wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia, których prowadzenie nie zostało powierzone Zarządowi. Do zadań Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia należą przede wszystkim:
  1. Przyjęcie sprawozdania Zarządu i bilansu rocznego;
  2. Wybór Zarządu;
  3. Udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej;
  4. Decyzja o miejscu i czasie odbycia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia i zebrań naukowych;
  5. Nadanie członkowstwa honorowego i statusu członka-założyciela;
  6. Uchwalenia statutu i zmiany statutu;
  7. Rozwiązanie Stowarzyszenia;
  8. Ustalenie wysokości składek członkowskich, z pozostawieniem jednak Zarządowi prawa do wynegocjowania wyższych składek od członków wspierających;
  9. Powołanie i rozwiązanie Fundacji Stowarzyszenia oraz komisji nadzwyczajnych.
 2. Co roku odbywać się przynajmniej jedno Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Powinno ono być połączone z zebraniem naukowym, na które mogą zostać zaproszeni goście spoza Stowarzyszenia.
 3. Walne Zebrania Członków może też być zwołane na wniosek Zarządu albo jednej czwartej członków Stowarzyszenia.
 4. Z każdego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia sporządza się protokół, który podpisuje prezes i sekretarz Zarządu.
 5. Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwały zwykła większością głosów. O ile statucie nie postanowiono inaczej. Członkowie wspierający dysponują zawsze jednym głosem. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos prezesa.

8
Komisja Rewizyjna

  W skład komisji Rewizyjnej wchodzą: przewodniczący i dwóch członków. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na okres dwóch lat. Po upływie kadencji Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu ze swej działalności. Zdaniem komisji kontrola działalności Zarządu. Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Komisja Rewizyjna składa ocenę merytorycznej i finansowej działalności Zarządu i w zależności od oceny stawia wniosek o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium.

9
Rok gospodarczy i koszty działalności

  Rokiem gospodarczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. Koszty wynikające z działalności Stowarzyszenia są pokrywane z:
 1. Składek członkowskich;
 2. Dotacji i darów osób trzecich;
 3. Działalność Fundacji powołanej zgodnie z art. 2 pkt.3d Statutu.

10
Komisje Stowarzyszenia

  W celu realizacji zadań Stowarzyszenia Zarząd może powołać komisje stałe, problemowe i specjalne. Sposób ich działania określony będzie w regulaminie pracy komisji.

11
Zmiany statutu

  O zmianach statutu decyduje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia większością trzech czwartych obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia.

12
Rozwiązanie Stowarzyszenia

O Walnym Zgromadzeniu Członków, na którym ma zapaść decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia należy powiadomić członków pisemnie przynajmniej na miesiąc wcześniej. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podjęcia uchwały tylko wtedy, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa wszystkich członków Stowarzyszenia.

Jeżeli zwołane zebranie nie jest zdolne do podjęcia uchwały należy w terminie sześciotygodniowym zwołać kolejne Walne Zgromadzenia Członków, które bez względu na liczbę głosujących, ma prawo podjąć uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia większością dwóch trzecich głosów.

Przy rozwiązaniu lub zaniechaniu działalności Stowarzyszenia jego majątek należy wykorzystać do celów wyższej użyteczności publicznej. Decyzje o rozdysponowaniu majątku mogą być zrealizowane dopiero po uzyskaniu zgody Urzędu Skarbowego.