W okresie sprawozdawczym Stowarzyszeniem Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu kierował Zarząd w składzie:

Prezes Zarządu prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski
V-ce prezes Zarządu prof. dr hab. Barbara Kutkowska
V-ce prezes Zarządu prof. dr hab. Grażyna Karmowska
Członek Zarządu dr hab. Adam Sadowski
prof. dr hab. Józef Kania
Sekretarz Generalny prof. dr hab. Michał Jerzak
Skarbnik prof. dr hab. Feliks Wysocki
 1. W omawianym okresie Zarząd wykonywał swoje zadania statutowe poprzez:
  • Kierowanie działalnością biura Zarządu SERiA,
  • Nadzorowanie prac nad przygotowaniem XVIII Kongresu SERiA we Wrocławiu,
  • Nadzorowanie prac nad rozwojem funkcjonalności strony internetowej Stowarzyszenia,
  • Konsultowanie procesu przygotowywania Roczników Naukowych SERiA i podpisanie umowy z wydawnictwem Wieś Jutra,
  • Zawarcie porozumienia o współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) w Brwinowie Oddział w Poznaniu, w zakresie wspólnego wydawania kwartalnika „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”.

  Decyzje w powyższych sprawach Zarząd SERiA podejmował na dwóch jednodniowych posiedzeniach:

  • 19.11.2010 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu,
  • 15.04.2011 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu,

  oraz na połączonym posiedzeniu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej SERiA, 8 lipca 2011 roku w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu i na połączonym posiedzeniu Zarządu i Konwentu Seniorów SERiA, które odbyło się dnia 24 maja 2011 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

  1. Na posiedzeniu Zarządu SERiA, które odbyło się dnia 19 listopada 2010 roku:
   • Przedstawiono informacje o wstępnym rozliczeniu XVII Kongresu SERiA w Świnoujściu,
   • Dokonano wyboru Komitetu Organizacyjnego XVIII Kongresu SERiA,
   • Przedstawiono założenia organizacyjne XVIII Kongresu SERiA we Wrocławiu,
   • Omówiono zasady rozliczenia finansowego XVIII Kongresu.
  2. Na posiedzeniu Zarządu SERiA w dniu 15.04.2011 roku:
   • Zreferowano stan przygotowań do XVIII Kongresu SERiA,
   • Ustalono program sesji plenarnej XVIII Kongresu SERiA,
   • Ustalono przewodniczących poszczególnych sekcji problemowych XVIII Kongresu SERiA,
   • Wybrano przedstawicieli SERiA do rady Programowej Roczników Naukowych,
   • Ustalono termin, miejsce i program Konwentu Seniorów SERiA.
  3. Na połączonym posiedzeniu Zarządu i Konwentu Seniorów SERiA, które odbyło się dnia 24 maja 2011 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie:
   • Przedstawiono informację o bieżącej działalności Stowarzyszenia, a także podsumowano XVII Kongres SERiA, który odbył się w Świnoujściu,
   • Omówiono propozycje kandydatur do Zarządu SERiA w kadencji 2011-2013, rekomendowanych przez Konwent Seniorów SERiA.
  4. Na połączonym posiedzeniu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej SERiA w dniu 8 lipca 2011 roku w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu:
   • Komitet Organizacyjny poinformował o stanie przygotowań do XVIII Kongresu SERiA,
   • Zaproponowano lokalizację XIX Kongresu SERiA. Wystąpiono z propozycją by następny Kongres odbył się na początku września 2012 roku w Białymstoku. Jako kandydata na Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego XIX Kongresu SERiA zarekomendowano Pana dr hab. Adama Sadowskiego. Ustalono, że zatwierdzenie miejsca, daty i tematu następnego Kongresu SERiA nastąpi podczas Walnego Zgromadzenia członków SERiA.
   • Przedstawiono program Walnego Zgromadzenia Członków SERiA oraz projekty treści uchwał.
 2. Staraniem Zarządu SERiA w lutym br. wydano i rozkolportowano Biuletyn Informacyjny nr 16, w którym zawarto mi.in. sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków SERiA na XVII Kongresie, Sprawozdanie Zarządu SERiA z działalności za okres 09.09.2009 roku do 7.09.2010 oraz stan przygotowań do XVIII Kongresu SERiA we Wrocławiu.
 3. Zarząd wystąpił do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dofinansowanie:
  • XVIII Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu „Polityka i strategie rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich”,
  • Serii wydawniczej Roczników Naukowych SERiA.
  Po rozpatrzeniu wniosków Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło decyzję o rekomendowaniu do dofinansowania Roczników Naukowych SERiA.