Sprawozdanie Zarządu SERiA z działalności

za okres od 09.09.2009 roku do 7.09.2010 roku

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszeniem Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu kierował Zarząd w składzie:

 • prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski       Prezes
 • prof. dr hab. Barbara Kutkowska           v-ce prezes Zarządu
 • prof. dr hab. Grażyna Karmowska         v-ce prezes Zarządu
 • dr Adam Sadowski                                 członek Zarządu
 • dr hab. Józef Kania                                 członek Zarządu
 • prof. dr hab. Michał Jerzak                     Sekretarz Generalny
 • prof. dr hab. Feliks Wysocki                  Skarbnik

I.          W omawianym okresie Zarząd wykonywał swoje zadania statutowe poprzez:

 1. Kierowanie działalnością biura Zarządu SERiA
 2. Nadzorowanie prac nad przygotowaniem XVII Kongresu SERiA w Szczecinie
 3. Nadzorowanie prac nad rozwojem funkcjonalności strony internetowej stowarzyszenia
 4. Konsultowanie procesu przygotowywania Roczników Naukowych SERiA i podpisanie umowy z wydawnictwem Wieś Jutra

Decyzje w powyższych sprawach Zarząd SERiA podejmował na dwóch jednodniowych posiedzeniach:

 • 16.04.2010 r. na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
 • 9.07.2010 r. na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
 • oraz na połączonym posiedzeniu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej SERiA, 10 listopada 2009 roku na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.
 1. Na wspólnym posiedzeniu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej SERiA, które odbyło się dnia 10 listopada 2009 roku na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
  • Przedstawiono informacje o wstępnym rozliczeniu XVI Kongresu SERiA w Olsztynie.
  • Dokonano wyboru Komitetu Organizacyjnego XVII Kongresu SERiA.
  • Przedstawiono założenia organizacyjne XVII Kongresu SERiA w Szczecinie.
  • Omówiono zasady rozliczenia finansowego XVII Kongresu
 2. Na posiedzeniu Zarządu SERiA w dniu 16.04.2010 r. na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie:
  • Zreferowano stan przygotowań do XVII Kongresu SERiA.
  • Ustalono program sesji plenarnej XVII Kongresu SERiA.
  • Ustalono przewodniczących poszczególnych sekcji problemowych XVII Kongresu SERiA.
  • Omówiono treść propozycji umowy o współpracy z wydawnictwem Wieś Jutra.
  • Przedstawiono i przyjęto wniosek o nadanie tytułu honorowego członka SERiA dla prof. dr hab. Jana Siekierskiego
 3. Na posiedzeniu Zarządu SERiA w dniu 9.07.2010 r. na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie:
  • Komitet Organizacyjny poinformował o stanie przygotowań do XVII Kongresu SERiA.
  • Przedstawiono i przyjęto wniosek o nadanie tytułu honorowego członka SERiA dla prof. dr hab. Wojciecha Ziętary
  • Podjęto decyzje o uczczeniu na Walnym Zgromadzeniu Członków SERiA pamięci zmarłych w tym roku honorowych członków: prof. dr hab. Aleksandra Pietraszewskiego oraz prof. dr hab. Floriana Manieckiego.
  • Zaproponowano lokalizację i termin następnego XVIII Kongresu SERiA. Wystąpiono z propozycją by następny kongres odbył się we Wrocławiu w dniach 7-9 września 2010 roku. Jako kandydatkę na Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego XVII Kongresu SERiA zarekomendowano Panią prof. dr hab. prof. dr hab. Barbarę Kutkowską z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zatwierdzenie miejsca, daty i tematu następnego Kongresu SERiA nastąpi podczas Walnego Zgromadzenia członków SERiA.
  • Przedstawiono program Walnego Zgromadzenia Członków SERiA oraz projekty treści uchwał

II.                  Staraniem Zarządu SERiA w lutym br. wydano i rozkolportowano Biuletyn Informacyjny nr 15, w którym zawarto mi.in sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków SERiA na XVI kongresie, Sprawozdanie Zarządu SERiA z działalności za okres 09.09.2008 roku do 9.09.2009 oraz stan przygotowań do XVII Kongresu SERiA w Olsztynie.

III.               Zarząd wystąpił do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dofinansowanie:

 • XVII Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu „Determinanty rozwoju agrobiznesu”.
 • Serii wydawniczej, Roczników Naukowych SERiA

Po rozpatrzeniu wniosków Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało zarówno środki finansowe na dofinansowanie XVII Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu jak i Roczników Naukowych SERiA.