Sprawozdanie Zarządu SERiA z działalności

za okres od 09.09.2008 roku do 9.09.2009 roku

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszeniem Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu kierował Zarząd w składzie:

Prezes prof. dr hab. Stanisław Urban
v-ce Prezes prof. dr hab. Dionizy Niezgoda
v-ce Prezes prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski
Sekretarz Generalny prof. dr hab. Michał Jerzak
Skarbnik prof. dr hab. Feliks Wysocki
Członkowie prof. dr hab. Grzegorz Spychalski
dr hab. Józef Kania
 1. W omawianym okresie Zarząd wykonywał swoje zadania statutowe poprzez:
  1. Kierowanie działalnością biura Zarządu SERiA
  2. Nadzorowanie prac nad przygotowaniem XVI Kongresu SERiA w Olsztynie
  3. Nadzorowanie prac nad rozwojem funkcjonalności strony internetowej stowarzyszenia
  4. Konsultowanie procesu przygotowywania Roczników Naukowych SERiA
  Decyzje w powyższych sprawach Zarząd SERiA podejmował na trzech jednodniowych posiedzeniach:
  • 21.11.2008 r. w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
  • 03.04.2009 r. w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
  • 13.07.2009 r. w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
  • oraz na połączonym posiedzeniu Zarządu, Konwentu Seniorów oraz Rady Programowej Roczników Naukowych SERiA, które odbyło się dnia 19 maja 2009 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  1. Na posiedzeniu Zarządu SERiA w dniu 21.11.2008 r. w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie:
   • Wręczono dyplom Członka Honorowego SERiA dla Pana Prof. Mirosława Łaguny.
   • Zatwierdzono zasady powoływania i odwoływania Komitetu Redakcyjnego i Rady Programowej Roczników Naukowych SERiA.
   • Przyjęto skład Komitetu Redakcyjnego i Rady Programowej Roczników Naukowych SERiA.
   • Przedstawiono informacje o wstępnym rozliczeniu XV Kongresu SERiA w Lublinie.
   • Dokonano wyboru Komitetu Organizacyjnego XVI Kongresu SERiA.
   • Przedstawiono założenia organizacyjne XVI Kongresu SERiA w Olsztynie.
  2. Na posiedzeniu Zarządu SERiA w dniu 3.04.2009 r. w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie:
   • Zreferowano stan przygotowań do XVI Kongresu SERiA.
   • Ustalono program sesji plenarnej XVI Kongresu SERiA.
   • Podjęto uchwałę o zwołaniu Konwentu Seniorów SERiA.
  3. Na posiedzeniu Zarządu SERiA w dniu 13.07.2009 r. w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie:
   • Komitet Organizacyjny poinformował o stanie przygotowań do XVI Kongresu SERiA. Zarząd pozytywnie ocenił stan zaawansowania przygotowań i zaakceptował ramowy program kongresu.
   • Ustalono przewodniczących poszczególnych sekcji problemowych.
   • Zaproponowano lokalizację i termin następnego XVII Kongresu SERiA. Wystąpiono z propozycją by następny kongres odbył się w Szczecinie w dniach 8-10 września 2010 roku. Jako kandydatkę na Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego XVII Kongresu SERiA zarekomendowano Panią prof. dr hab. Grażyna Karmowska z Uniwersytetu Szczecińskiego. Zatwierdzenie miejsca, daty i tematu następnego Kongresu SERiA nastąpi podczas Walnego Zgromadzenia członków SERiA.
   • Przedstawiono program Walnego Zgromadzenia Członków SERiA, który został przyjęty
  4. Na połączonym posiedzeniu Zarządu, Konwentu Seniorów oraz Rady Programowej Roczników Naukowych SERiA, które odbyło się dnia 19 maja 2009 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie:
   • Pozytywnie oceniono dotychczasowe edycje Roczników Naukowych SERiA. Szczególne wyrazy zadowolenia związane były z przyznaniem Rocznikom Naukowym SERiA oceny 4 punktów.
   • Pozytywnie oceniono udostępnienie treści Roczników Naukowych SERiA w wersji elektronicznej (na stronie internetowej), co spowodowało upowszechnienie ich treści. Wyrażono również uznanie z powodu publikacji zeszytu 5 Roczników Naukowych SERiA z 2008 roku w języku angielskim.
   • Określono kierunki rozwoju Roczników Naukowych SERiA.
   • Omówiono propozycje kandydatur do Zarządu SERiA w kadencji 2009-2011.
 2. Staraniem Zarządu SERiA w lutym br. wydano i rozkolportowano Biuletyn informacyjny nr 14, w którym zawarto mi.in sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków SERiA na XV kongresie, Sprawozdanie Zarządu SERiA z działalności za okres 21.09.2007 roku do 09.09.2008 roku oraz stan przygotowań do XVI Kongresu SERiA w Olsztynie.
 3. Zarząd wystąpił do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dofinansowanie:
  • XVI Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu „Agrobiznes w warunkach globalizacji”.
  • Serii wydawniczej, Roczników Naukowych SERiA
  Po rozpatrzeniu wniosków Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało środki finansowe na dofinansowanie XVI Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu oraz Roczników Naukowych SERiA.