SYLWETKA PROF. DR HAB. WIESŁAWA MUSIAŁA – PREZESA SERIA NA KADENCJĘ 2011-2013

{gallery /}

Prof. dr hab. Wiesław Musiał Prof. dr hab. Wiesław Musiał urodził się 26 sierpnia 1953 r. w miejscowości Podsadek w woj. kieleckim. Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Krakowie, którą ukończył w 1978 r. ze specjalnością ekonomika rolnictwa. Bezpośrednio po studiach podjął pracę w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa na Wydziale Rolniczym AR w Krakowie. Po odbyciu półrocznego stażu zawodowego w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie (woj. opolskie) kontynuował pracę w Uczelni na etacie asystenta i starszego asystenta. Stopień doktora nauk rolniczych w macierzystej Uczelni uzyskał w 1986 r., a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (z wyróżnieniem) na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym SGGW w Warszawie w 1999 r. W 2002 r. został powołany na kierownika Katedry Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa AR w Krakowie. Od września 2009 roku jest dyrektorem Instytutu Ekonomiczno-Społecznego oraz kierownikiem Zakładu Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W 2003 r. został wybrany do Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie, gdzie od 2004 r. jest zatrudniony na etacie docenta. Tytuł profesora nauk ekonomicznych, w wyniku postępowania przeprowadzonego przez Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, Wiesław Musiał uzyskał 30 grudnia 2009 r.

Dorobek naukowy prof. dr hab. W. Musiała obejmuje łącznie 270 pozycji, w tym 109 oryginalnych prac twórczych opublikowanych w językach: polskim, angielskim, niemieckim i słowackim. Jest ponadto autorem lub współautorem 8 podręczników i skryptów. Jest cenionym specjalistą z zakresu ekonomiki i organizacji rolnictwa na obszarach górskich oraz delimitacji i waloryzacji rolniczych obszarów problemowych. Uczestniczył m. in. w pracach zespołu ustalającego kryteria i poziom wspierania gospodarstw ziem górzystych w czasie przygotowywania akcesji Polski do UE.

Prof. dr hab. Wiesław Musiał zrealizował 36 projektów badawczych, w tym 4 projekty indywidualne i 5 projektów we współpracy z jednostkami zagranicznymi. Był promotorem trzech zakończonych przewodów doktorskich oraz jest opiekunem naukowym trzech kolejnych prac. Wykonał recenzje w dwóch przewodach habilitacyjnych, recenzował dwa wnioski o tytuł profesora oraz 14 prac doktorskich.

Prof. dr hab. Wiesław Musiał odbył wiele zawodowych wyjazdów zagranicznych, studyjnych, konferencyjnych oraz związanych z realizacją badań grantowych, w tym do Niemiec, Czechosłowacji, Czech i Słowacji, Austrii, Belgii, Francji. Anglii, Szwecji, Ukrainy i Litwy. Ciągle współpracuje z Wydziałem Ekonomicznym Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze oraz z Federalnym Instytutem Ekonomik Rolnictwa w Wiedniu. W tym Instytucie w latach 1991/92 odbył roczny staż naukowy, a w 1993 r. w Styryjskiej Izbie Rolniczej w Grazu (Austria). W 1994 r. odbył trzymiesięczny staż naukowy w Wyższej Szkole Zawodowej w Triesdorfie (Niemcy) i w Uniwersytecie Rolniczym w Lipsku.

Prof. dr hab. Wiesław Musiał pełnił wiele funkcji w Uczelni, w organizacjach naukowych i naukowo-technicznych, jest członkiem wielu stowarzyszeń naukowych. Między innymi, od 2007 r., jest członkiem Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN oraz Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, w latach 2005-2007 był wiceprzewodniczącym Zarządu SERiA, jest członkiem Rady Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego w Krakowie oraz wiceprzewodniczącym Krajowego Zarządu Polskiego Towarzystwa Rozwoju Ziem Górskich.

Za działalność naukową i dydaktyczną był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, w tym Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Zasłużony dla Rolnictwa.