Sylwetka Prezesa Stowarzyszenia

{gallery /}

Prof. Eugeniusz Niedzielski Prof. Eugeniusz Niedzielski urodził się 15 maja 1948 r. w Polskich Łąkach. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, którą ukończył w 1972 roku. Cztery lata później uzyskał stopień doktora, w 1989 doktora habilitowanego. Od 2000 roku jest profesorem nauk ekonomicznych (ekonomia; zarządzanie przedsiębiorstwem).

Profesor Niedzielski w latach 1972-76 był asystentem w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa w ART/UWM. Następnie w latach 1976-79 był głównym księgowym, kierownikiem Wydziału Finansów i Rachunkowości Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych w Ostrołęce. W latach 1979-89 adiunktem i w latach 1990-91 docentem w tejże jednostce. Profesor sprawował też funkcję prodziekana Wydziału Rolniczego w latach 1990-93. Przez 10 lat (1990-99) był członkiem Senatu. W roku 1991 został profesorem nadzwyczajnym macierzystej Uczelni. W kadencji 1995-99 był dziekanem i organizatorem Wydziału Zarządzania, w roku 1997 kierownikiem Katedry Organizacji i Zarządzania. W 2003 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego, a w latach 2005-2008 był dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych. W ciągu swojej bogatej kariery naukowej wypromował siedmiu doktorów.

Profesor Eugeniusz Niedzielski jest autorem lub współautorem 260 prac, w tym 27 książek i skryptów, 103 artykułów naukowych.

Zainteresowania badawcze i naukowe Profesora obejmują m.in. strategie rozwoju gospodarczego, konkurencyjność przedsiębiorstw, sektor MSP na obszarach wiejskich, zmiany strukturalne na obszarach popegeerowskich.

Profesor był i jest obecnie także aktywnym działaczem i organizatorem, członkiem wielu organizacji i jednostek, m.in. Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Olsztyna (1998-2000 i od 2009), Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN (1999-), Zespołu Konsultantów Prezydenta RP. ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (1999-2003), Rady Fundacji „Wspieranie i Rozwój Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach” (przew. 2001-2007), Rady Konsultacyjno-Programowej przy Krajowej Radzie Spółdzielczej (2009-), Zarządu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (v-ce przew. 2007-2009), Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (2008-).

Za swoją działalność został wielokrotnie odznaczony i wyróżniony, m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi (1978), Złotym Krzyżem Zasługi (2000), Zasłużony dla Kółek Rolniczych (1979), Srebrną Odznaką Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (1979), Za Zasługi dla Woj. Ostrołęckiego (1982), Zasłużonym dla Warmii i Mazur (1985), Medalem KEN (2005), nagrodą Rektora.