Sylwetka Prezesa Stowarzyszenia

Stanisław Ludwik Urban Prof. zw. dr hab. inż. dr h. c. Stanisław Ludwik Urban urodził się w 1943 r. w Kosinie pow. Łańcut. W roku 1961 ukończył Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Łańcucie, a następnie studiował na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Studia ukończył w 1966 r. uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera rolnictwa.

Już w czasie studiów wykazywał zainteresowanie pracą naukową. Jako student II roku napisał skrypt „Biochemia roślin”, który w formie powielanej służył wielu rocznikom studentów. Zorganizował Studenckie Koło Naukowe Hodowców Roślin i Genetyków, którego był przewodniczącym. Opublikował też pierwsze prace naukowe. Był stypendystą naukowym. Działał w ZSP i ZMW.

Po studiach przez rok pracował w Katedrze Hodowli Roślin i Nasiennictwa Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu na stanowisku asystenta.

W latach 1967-1970 pracował w Rolniczym Rejonowym Zakładzie Doświadczalnym w Targoszynie, na stanowisku kierownika Działu Naukowo - Ekonomicznego. W latach 1970-1972 był zastępcą dyrektora Państwowego Ośrodka Hodowli Zwierząt Zarodowych w Chojnowie, a następnie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej we Wrocławiu. W latach 1974-1976 był kierownikiem Stacji Badawczej we Wrocławiu Instytutu Ekonomiki Rolnej w Warszawie. Później pracował w przemyśle cukrowniczym, na stanowisku głównego specjalisty ds. badawczo-rozwojowych w Przedsiębiorstwie Cukrownie Dolnośląskie i zastępcy dyrektora w Branżowym Ośrodku Informatyki i Organizacji Pracy Przemysłu Cukrowniczego. Był też sekretarzem Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego we Wrocławiu.

W roku 1972 uzyskał na Wydziale Gospodarki Narodowej Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. W roku 1978 na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1980 r. został zatrudniony w Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu na stanowisku docenta. W roku 1988 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. W 1996 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego.

W latach 1989-1991 był kierownikiem Katedry Ekonomiki i Organizacji Obrotu Rolnego. Od 1993 r. jest kierownikiem Katedry Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej. Od 2002 r. jest dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych, grupującego katedry ekonomiczne na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym.

W latach 1984-1990 był prodziekanem Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Przemysłu. W latach 1984-1986 był kierownikiem Punktu Konsultacyjnego w Świdnicy. Od 1996 r. jest pełnomocnikiem Rektora Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu ds. studiów zaocznych w Brzegu. W latach 1987-1991 był kierownikiem Studium Podyplomowego Organizacji i Zarządzania w Jednostkach Spółdzielczych.

Jest członkiem Senatu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Od roku 1995 pracuje w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości, której jest jednym z założycieli i gdzie kieruje Zakładem Nauki o Przedsiębiorstwie. Przez 11 lat prowadził też zajęcia zlecone na Politechnice Zielonogórskiej, a później Uniwersytecie Zielonogórskim.

Na twórczy dorobek prof. S. Urbana, tworzony konsekwentnie podczas 40 lat pracy, składa się około 650 publikacji, w tym ponad 420 prac twórczych, 6 monografii, 17 podręczników, około 180 publikacji popularnonaukowych i 24 redakcje naukowe prac zbiorowych. Opracował też 95 referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.

Ponadto opracował ponad 530 prac niepublikowanych o charakterze studialnym i ekspertyz. Duża część z nich dotyczyła problemów ekonomiczno - prawnych wynalazczości oraz postępu technicznego, a także restrukturyzacji i prywatyzacji PGR.

Prof. S. Urban jest znanym uczonym, specjalistą w zakresie ekonomiki rolnictwa. Prowadzi badania w zakresie: postępu rolniczego - zwłaszcza technicznego, problemów ekonomicznych i organizacyjnych wynalazczości w rolnictwie, współpracy przemysłu spożywczego z rolnictwem, ekonomiki i organizacji bazy surowcowej przemysłu spożywczego, ekonomiki i organizacji obrotu rolnego, marketingu, agrobiznesu i jego rozwoju, przedsiębiorczości zwłaszcza na terenach wiejskich. Wyniki jego prac zostały wdrożone do praktyki licznych przedsiębiorstw, głównie rolniczych i przemysłu spożywczego, w procesach restrukturyzacji i prywatyzacji oraz wdrażaniu i upowszechnianiu postępu technicznego, a także przystosowaniu do warunków gospodarki rynkowej i konkurencji. Poszerzyły one wiedzę dotyczącą handlu rolniczego i marketingu oraz przedsiębiorczości oraz obszarach wiejskich.

Prof. Urban przebywał na licznych stażach i wizytach w uczelniach i instytutach naukowych w Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, Francji, Czechach, Słowacji, Białorusi i Ukrainy. Był organizatorem wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych. W 1998 r. zorganizował V Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. W latach 2000-2006 corocznie organizował konferencje naukowe na temat agrobiznesu, cieszące się dużym zainteresowaniem, integrujące środowisko naukowe ekonomistów rolnych z całego kraju.

Jest on członkiem Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN, wybranym na czwartą z rzędu kadencję. Jest też członkiem rzeczywistym Międzynarodowej Akademii Nauk Rolniczych w Moskwie z tytułem akademika. Jest członkiem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (w latach 1997-1999 był jego wiceprezesem, a od 20 września 2007 r. jest jego Prezesem), Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji we Wrocławiu (w latach 1988-1993 prezes, a obecnie Członek Honorowy Klubu).

Prof. S. Urban ma znaczne zasługi dla rozwoju kadry naukowej. Dotychczas wypromował 13 doktorów nauk ekonomicznych. Był recenzentem 29 prac doktorskich i 19 habilitacji. Wykonał też 11 recenzji wydawniczych rozpraw habilitacyjnych. Opracował recenzje 9 wniosków o stanowisko profesora nadzwyczajnego, 10 wniosków o tytuł profesora i 9 wniosków o stanowisko profesora zwyczajnego. Wykonał też wiele opinii przewodów habilitacyjnych i profesorskich dla Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułu Naukowych. Opracował też wiele recenzji wydawniczych, w tym 24 książek i ponad 380 artykułów naukowych. Recenzował wiele projektów i sprawozdań dla KBN. Był też recenzentem wielu prac naukowo-badawczych i rozwojowych wykonywanych na potrzeby praktyki gospodarczej.

Jest doświadczonym nauczycielem akademickim. Dotychczas wypromował 860 magistrów, inżynierów i licencjatów. Swoją wiedzę i doświadczenie przekazuje studentom w różnych formach dydaktycznych na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych. Jest doceniany przez studentów, co znalazło potwierdzenie w wyróżnieniu przez studentów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w 1996 r. nagrodą studentów „Nobelek 96”, a także dyplomami w latach 2004 i 2005 jako najlepszego nauczyciela akademickiego Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Wykładał też na uczelniach zagranicznych w Niemczech, Szwecji i Białorusi.

Prof. S. Urban jest też znany z działalności publicznej. Jako działacz organizacji młodzieżowych (Zrzeszenia Studentów Polskich, a zwłaszcza Związku Młodzieży Wiejskiej) inicjował wiele przedsięwzięć np. z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży wiejskiej. Był członkiem Prezydium Rady Nadzorczej WZGS „Samopomoc Chłopska” we Wrocławiu i Rady Naukowej Centrali Rolniczych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Był też radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu i członkiem jej Prezydium. Był posłem na Sejm IX kadencji z ramienia ZSL.

Uczestniczył wielokrotnie w szkoleniach dla przedsiębiorców i bezrobotnych, jako wykładowca przedmiotów ekonomicznych. Wygłaszał też często wykłady dla rolników na kursach organizowanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Przygotowywał młodzież ze szkół ponadpodstawowych Dolnego Śląska do pracy w warunkach gospodarki rynkowej, inicjując nauczanie przedsiębiorczości w ramach przygotowania do zawodu.

Za działalność publiczną został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Prof. S. Urban w 2006 r. decyzją Senatu Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie otrzymał tytuł doktora honoris causa. Uroczysta promocja odbyła się 17 marca 2006 r.