Sprawozdanie Zarządu SERiA
z działalności za okres od 21.09.2007 do 9.09.2008 roku
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszeniem Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu kierował Zarząd w składzie:
Prezes prof. dr hab. Stanisław Urban
v-ce Prezes prof. dr hab. Dionizy Niezgoda
v-ce Prezes prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski
Sekretarz Generalny prof. dr hab. Michał Jerzak
Skarbnik prof. dr hab. Feliks Wysocki
Członkowie prof. dr hab. Grzegorz Spychalski
  dr Józef Kania
 1. W omawianym okresie wykonując swoje zadania statutowe Zarząd SERiA odbył trzy jednodniowe posiedzenia:
  - 15.11.2007r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  - 19.04.2008r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
  - 11.07.2008r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

  1. Na posiedzeniu Zarządu SERiA w dniu 15.11.2007 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
   • Omówiono rozliczenie XIV Kongresu SERiA w Krakowie
   • Przedstawiono założenia programowe XV Kongresu SERiA w Lublinie pt. „Konkurencyjność w agrobiznesie” oraz ustalono tematy poszczególnych sekcji
   • Powołano Komitet Organizacyjny XV Kongresu
   • Omówiono kwestie zasad podziału środków z wpływów za XV Kongres SERiA
  2. Na posiedzeniu Zarządu SERiA w dniu 19.04.2008 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
   • Zreferowano stan przygotowań XV Kongresu SERiA
   • Omówiono kandydatury na przewodniczących sekcji
   • Przedstawiono sytuację wydawnictwa SERiA.
  3. Na posiedzeniu Zarządu SERiA w dniu 11.07.2008r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
   • Komitet Organizacyjny poinformował o stanie przygotowań do XV Kongresu SERiA, który zarząd ocenił pozytywnie
   • Zaakceptowano kandydatury na przewodniczących sekcji
   • Podjęto problem długości publikowanych artykułów
   • Poruszono kwestie dyscypliny czasowej podczas obrad w sekcjach problemowych
   • Zaproponowano kandydatów na członków honorowych SERiA, których zarząd zaakceptował
   • Przedstawiono temat i miejsce XVI Kongresu SERIA, który Zarząd zaakceptował
 2. Staraniem Zarządu SERiA w styczniu br wydano i rozkolportowano Biuletyn Informacyjny nr 13, w którym zawarto m in sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków SERiA na XIV kongresie, Sprawozdanie Zarządu SERiA z działalności za okres 14 09 2006 do 19 09 2007 roku oraz stan przygotowań do XV Kongresu SERiA w Lublinie.
 3. Zarząd wystąpił do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dofinansowanie:
  • XV Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu „Konkurencyjność w agrobiznesie”
  • Serii wydawniczej, Roczników Naukowych SERiA.
  Po rozpatrzeniu wniosków Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało środki finansowe na dofinansowanie XV Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.