PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SERiA W DNIU 9.09.2008r.
XV Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
„Konkurencyjność w agrobiznesie”
Lublin 8 - 10 września 2008 roku

Dnia 9 września 2008 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SERiA, w czasie trwania XV Kongresu SERiA w Lublinie. Otwarcia zebrania dokonał prof. dr hab. Stanisław Urban – Prezes SERiA, który powitał zebranych. Następnie poprosił uczestników Walnego Zgromadzenia o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego zebrania. Prof. dr hab. Feliks Wysocki zaproponował prof. dr hab. Michała Jerzaka. W wyniku jednomyślnego głosowania prof. dr hab. Michała Jerzaka został wybrany na przewodniczącego zebrania.

Na wstępie prof. dr hab. Michał Jerzak poinformował, że zebranie zostało zwołane zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, wobec czego zebranie jest prawomocne do podejmowania uchwał. W dalszej części, na wniosek prof. dr hab. Stanisława Urbana, prof. dr hab. Michał Jerzak zaproponował by do porządku obrad, który wcześniej w prawidłowym terminie został przesłany drogą elektroniczna członkom SERiA, dodać dwa punkty dotyczące wyboru członków honorowych i podjęcia uchwały w sprawie powoływania Komitetu Redakcyjnego i Rady Programowej Roczników Naukowych SERiA. Propozycje jednomyślnie przegłosowano a porządek obrad po wprowadzeniu dodatkowych punktów przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków SERiA.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków SERiA.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 20.09.2007r. do 9.09.2008r.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za okres od 20.09.2007r. do 9.09.2008r.
 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania.
 10. Podjęcie uchwały o udzieleniu pokwitowania Zarządowi.
 11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.
 12. Wybór honorowych członków SERiA.
 13. Podjęcie uchwały dotyczącej powoływania i odwoływania Komitetu Redakcyjnego i Rady Programowej Roczników Naukowych SERiA.
 14. Zatwierdzenie miejsca, daty i tematu następnego Kongresu SERiA.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

W wyniku jawnego głosowania porządek obrad został przyjęty.

W punkcie 5 porządku obrad przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zaproponowano następujące kandydatury: prof. dr hab. Jerzego Rembezę, dr Bazylego Czyżewskiego. W wyniku jednomyślnego głosowania w/w osoby weszły w skład Komisji Skrutacyjnej.

W punkcie 6 porządku obrad przystąpiono do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Zgłoszono następujące osoby: prof. dr hab. Walentego Pocztę, prof. dr hab. Feliksa Wysockiego. W wyniku jednomyślnego głosowania w/w osoby weszły w skład Komisji Uchwał i Wniosków.

Następnie przystąpiono do punktu 7 obrad gdzie prof. dr hab. Stanisław Urban przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu SERiA za okres 20.09.2007r. do 9.09.2008r. (zał. nr 1). W tym okresie skład Zarządu SERiA był następujący:

prof. dr hab. Stanisław Urban Prezes SERiA
prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski v-ce Prezes SERiA
prof. dr hab. Dionizy Niezgoda v-ce Prezes SERiA
prof. dr hab. Michał Jerzak Sekretarz Generalny
prof. dr hab. Feliks Wysocki Skarbnik

W punkcie 8 porządku obrad przewodnicząca Komisji Rewizyjnej prof. dr hab. Danuta Mierzwa przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 20.09.2007r. do 9.09.2008 r.

Następnie Walne Zgromadzenie Członków SERiA w głosowaniu jawnym podjęło następujące uchwały:

 1. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 9 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SERiA za okres od 20.09.2007r. do 9.09.2008r.
  Za – 104 głosy
  Przeciw – 0 głosów
  Wstrzymujących – 1 głos
 2. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 9 września 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu SERiA.
  Za – 105 głosów
  Przeciw – 0 głosów
  Wstrzymujących – 0 głosów
 3. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 9 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej SERiA oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
  Za – 104 głosy
  Przeciw – 0 głosów
  Wstrzymujących – 1 głos
 4. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 9 września 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Komisji Rewizyjnej SERiA.
  Za – 105 głosów
  Przeciw – 0 głosów
  Wstrzymujących – 0 głosów

W punkcie 12 porządku obrad przyjęto uchwały nadające członkostwo honorowe SERiA. Sylwetki osób przybliżył prof. dr hab. Stanisław Urban. Członkostwo honorowe otrzymali: prof. dr hab. Włodzimierz Kamiński (wnioskodawcą był prof. dr hab. Stanisław Urban) oraz prof. dr hab. Mirosław Łaguna (wnioskodawcą był prof. dr hab. Eugeniusz Niedzileski). Prof. dr hab. Wojciech Ziętara, prof. dr hab. Michał Sznajder oraz prof. dr hab. Zofia Wyszkowska poparli obie kandydatury doceniając istotny wkład w/w osób w rozwój ekonomiki rolnictwa.

 1. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 9 września 2008 roku o nadanie członkostwa honorowego prof. dr hab. Mirosławowi Łagunie.
  Za – 104 głosy
  Przeciw – 0 głosów
  Wstrzymujących – 1 głos
 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 9 września 2008 roku o nadanie członkostwa honorowego prof. dr hab. Włodzimierzowi Kamińskiemu.
  Za – 105 głosów
  Przeciw – 0 głosów
  Wstrzymujących – 0 głosów

Następnie prof. dr hab. Włodzimierz Kamiński odbierając dyplom Członka Honorowego SERiA wyraził wielką wdzięczność za otrzymane wyróżnienie.

W punkcie 13 porządku obrad prof. Jerzak zaproponował głosowanie nad uchwałą w sprawie zasad powoływania Komitetu Redakcyjnego i Rady Programowej Roczników Naukowych SERiA. Prof. dr hab. Stanisław Urban krótko uzasadnił potrzebę wprowadzenia tej uchwały. Zaproponował również by zmienić jej brzmienie na „uchwała w sprawie zasad powoływania i odwoływania Komitetu Redakcyjnego i Rady Programowej Roczników Naukowych SERiA”.

Następnie prof. dr hab. Wojciech Ziętara rozpoczął dyskusję na temat proponowanej uchwały. Stwierdził, iż nie widzi on powodu jej powoływania, gdyż od początku istnienia Stowarzyszenia SERiA Komitet Redakcyjny i Rada Programowa Roczników Naukowych SERiA działają bez zastrzeżeń. Prof. dr hab. Stanisław Urban dodał, że w głównej mierze chodzi o koszty wydawnictwa i potrzebę formalizacji tego ciała. Dalej głos zabrał prof. dr hab. Bogdan Klepacki. Stwierdził on, że jest mu bardzo przykro z powodu wprowadzenia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu, dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zasad powoływania i odwoływania Komitetu Redakcyjnego i Rady Programowej Roczników Naukowych SERiA, bez konsultacji z nim jako Redaktorem Naczelny Roczników Naukowych SERiA. Odebrał on to jako wotum nieufności dla jego pracy. Prof. dr hab. Stanisław Urban przeprosił prof. dr hab. Bogdana Klepackiego. Podkreślił, że nie było to jego celem. Zaakcentował przy tym, że Zarząd SERiA jest bardzo zadowolony z wysokiej jakości Wydawnictwa SERiA, która jest zasługą prof. dr hab. Bogdana Klepackiego i Wsi Jutra. Stwierdził, iż zależało mu jedynie by bardziej sformalizować ten organ SERiA. Następnie głos zabrał prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, który zauważył iż zachodzi pewne nieporozumienie. Podjecie powyższej uchwały nie podważa zaufania do prof. dr hab. Bogdana Klepackiego. Ma na celu jedynie wprowadzenie „elegantszej formy” i sformalizowania działalności wydawnictwa. Prof. dr hab. Michał Sznajder i prof. dr hab. Walenty Poczta byli zdania, że uchwała o podobnej treści była już wcześniej podjęta. Prof. dr hab. Michał Jerzak odpowiedział, że formalnie taka uchwała nie została podjęta.

Następnie prof. dr hab. Wojciech Ziętara stwierdził, że Stowarzyszenia funkcjonują dobrze wtedy gdy ich organy działają samodzielnie. Próba nadmiernej formalizacji może doprowadzić do uwiądu Organizacji Społecznej. Dalej głos zabrał prof. Wojciech Florkowski, który skłaniał się do zdania prof. dr hab. Andrzeja Czyżewskiego. Uważał on, że podjecie uchwały w sprawie zasad powoływania i odwoływania Komitetu Redakcyjnego i Rady Programowej Roczników Naukowych SERiA jest normalną częścią funkcjonowania Stowarzyszenia. Stwierdził, że daje ona szanse na możliwość szerokiego uczestnictwa w publikowaniu i recenzowaniu w tym czasopiśmie. Według niego niezbędne jest by w Radzie Programowej SERiA zasiadały inne osoby poza byłymi prezesami SERiA. Rotacja członków Komitetu Redakcyjnego i Rady Programowej Roczników Naukowych SERiA powinna być rzeczą naturalną.

Dr inż. Roman Lusawa zauważył natomiast, że tradycją SERiA jest trwałość funkcji Sekretarza Generalnego i Skarbnika. Pozostali członkowie Zarząd zmieniają się co dwa lata. Zastanawiał się on nad słusznością podporządkowania składu Komitetu Redakcyjnego i Rady Programowej Roczników Naukowych SERiA ciału, które zmienia się co dwa lata. Zadał pytanie: czy Zarząd nie będzie za często dokonywał zmian w tym zakresie.

Dr Sławomir Juszczek złożył formalny wniosek o przesuniecie podjęcia uchwały w tej sprawie na przyszły rok. Prof. dr hab. Wojciech Florkowski zaproponował by Zarząd powołał Komisję lustrującą dzisiejszy wniosek o podjęcie omawianej uchwały, która złoży sprawozdanie za rok. Zaproponował on by do dyskusji i przyjęcia uchwały powrócić za rok. Prof. dr hab. Stanisław Urban poprał tą propozycję i wycofał głosowanie nad uchwałą z porządku obrad. Dr Sławomir Juszczek również wycofał swój wniosek formalny.

Prof. Jerzak zaproponował następującą treść uchwały: Walne Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 9 września 2008 roku zobowiązuje Zarząd do powołania komisji, która uszczegółowi wniosek prof. dr hab. Stanisława Urbana, przygotuje rozwiązania i przedstawi je na następnym Walnym Zgromadzeniu.

Prof. dr hab. Andrzeja Czyżewskiego zapytał jaka będzie forma i tryb powoływania tej Komisji.

Prof. dr hab. Walenty Poczta wyraził wątpliwość co do celowości powoływania komisji. Stwierdził, że tą sprawą powinien się zająć Zarząd w porozumieniu z Komitetem Redakcyjnym i Radą Programową Roczników Naukowych SERiA. Zaproponował by prof. dr hab. Wojciech Florkowski wycofał swój wniosek.

Prof. dr hab. Wojciech Florkowski stwierdził jednakże, że widzi sens powoływania komisji, gdyż oddzieli ona emocje od rzeczowości. Uważał on, że w owej Komisji powinny się znaleźć osoby spoza Zarządu. Zaproponował 10 minut przerwy. Nie zmienił swojego wniosku.

Prof. dr hab. Andrzej Czyżewskie złożył formalny wniosek o podjęcie uchwały złożonej przez prof. dr hab. Stanisława Urbana.

Prof. dr hab. Stanisław Krasowicz zgłosił formalny wniosek o przyjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 9 września 2008 roku wyrażającą uznanie dla prof. dr hab. Bogdana Klepackiego Redaktora Naczelnego Roczników Naukowych SERiA za jego zasługi i działalność na rzecz SERiA.

Prof. dr hab. Dionizy Niezgoda zauważył, że do poprawnego funkcjonowania Rady Programowej Roczników Naukowych SERiA potrzebny jest udział Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Kongresu SERiA.

Następnie Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 9 września 2008 roku przyjęło jednogłośnie uchwałę wyrażająca uznanie dla prof. dr hab. Bogdana Klepackiego Redaktora Naczelnego Roczników Naukowych SERiA za jego zasługi i działalność na rzecz SERiA.

Dalej Walnego Zgromadzenia Członków SERiA w głosowaniu jawnym podjęło następującą uchwałę

 1. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 9 września 2008 roku w sprawie zasad powoływania i odwoływania Komitetu Redakcyjnego i Rady Programowej Roczników Naukowych SERiA. Za – 54 głosy
  Przeciw – 10 głosów
  Wstrzymujących – 40 głosów

W związku z tym, że ten wniosek był najdalej idący, nie głosowano wniosku prof. Wojciecha Florkowskiego.

W punkcie 14 porządku obrad prof. dr hab. Stanisław Urban poinformował uczestników, że następny kongres odbędzie się w Olsztynie w dniach 8-10 wrzesień, a tematem będzie „Agrobiznes w warunkach globalizacji”. Prezentację nowego miejsca i programu XVI Kongresu w Olsztynie przedstawili: prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski oraz dr Iwona Kulas.

Walne Zgromadzenie Członków SERiA z dnia 9 września 2008 roku jednogłośnie przyjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia miejsca, daty i tematu XV Kongresu SERiA.

W punkcie 15 porządku obrad przewodniczący zebrania prof. dr hab. Michał Jerzak zapytał czy ktoś z członków Walnego Zgromadzenia chce zgłosić wolny wniosek.

Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski zgłosił propozycję uchwały w sprawie wprowadzenia zasady debiutów profesorskich do obrad plenarnych Kongresów SERiA. Prof. dr hab. Michał Sznajder wobec kontrowersyjnej dyskusji zaproponował by do problemu powrócić za rok. Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski nie wycofał jednak swojego wniosku.

 1. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 9 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia do porządku obrad plenarnych debiutów profesorskich.
  Za – 57 głosów
  Przeciw – 36 głosów
  Wstrzymujących – 2 głosów
 2. W wyniku jawnego głosowania większością głosów uchwała została przyjęta.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prof. dr hab. Michał Jerzak podziękował uczestnikom za udział w Kongresie. Następnie dokonał zamknięcia obrad.