Szanowni Państwo

Zarząd Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu zwołuje na dzień 5.09.2023 r. Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się o godz. 15.00 w Centrum Konferencyjnym UWM - sala karmazynowa, ul. Dybowskiego 11, 10-710 Olsztyn.

 Zgodnie z § 7 ust.5 Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają większością głosów uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w drugim terminie tj. 5.09.2023 roku o godzinie 15.15.

Porządek Walnego Zgromadzenia Członków SERiA w dniu  5.09.2023 r.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków SERiA.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków SERiA.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 6.09.2022 r. do 5.09.2023 r.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok obrotowy 2022.
 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu.
 10. Podjęcie uchwały o udzieleniu pokwitowania Zarządowi.
 11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków członkom Komisji Rewizyjnej SERiA.
 13. Wybory Prezesa Zarządu SERiA na kadencje 2023-2025.
 14. Wybór Sekretarza Generalnego SERiA na kadencję 2023-2025
 15. Wybory członków Zarządu SERiA oraz członków Komisji Rewizyjnej na kadencje 2023-2025 .
 16. Zatwierdzenie miejsca i terminu XXX Kongresu SERiA.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.